Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Δέλτα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Δέλτα

Το σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Η διάρκεια της φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολι-τισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα έγγραφο με τίτλο «Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση», το οποίο αποτελεί την ουσία της δια βίου εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες που οι πολίτες είχαν πριν από δύο, πέντε ή επτά χρόνια δεν επαρκούν πλέον, καθώς είναι απαραίτητο να αναβαθμίζονται συνεχώς για να είναι ικανοί να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές αλλαγές.

Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τη μόνη δομή εκπαίδευσης στην Ελλάδα που αφο-ρά την εκπαίδευση ενηλίκων, χρησιμοποιείται ο όρος γραμματισμός στα αντικείμενα που διδάσκονται και όχι ο όρος μαθήματα όπως στις υπόλοιπες δομές.

Τι σημαίνει όμως γραμματισμός;

Ο γραμματισμός δεν αφορά την κάλυψη κάποιας ύλης ενός αντικειμένου, αλλά την απόκτηση λειτουργικών γνώσεων εφαρμόσιμων στην καθημερινή ζωή όπως για πα-ράδειγμα τη συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες, την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλο-γραφίας, email ή τη συμπλήρωση και την αποστολή βιογραφικού για εύρεση εργασί-ας.

Στους εκπαιδευόμενους στα σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας παρέχεται και συμβουλευτι-κή σταδιοδρομίας και ψυχολογίας.

Συμπερασματικά, οι ενήλικες χρειάζεται να εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους προκειμένου να γίνουν και να παραμείνουν ενεργοί πολίτες της αναδυόμενης τεχνο-λογικής κοινωνίας, αλλιώς κινδυνεύουν με περιθωριοποίηση στη σύγχρονη εποχή.

Εγγραφές καθημερινά 16:30 – 20:00
Αγίου Γεωργίου 9
Τηλ. 2310 782358
sdedelta@sch.gr
http://sdedelta.mysch.gr