Ν.Μεσημβρία- Ξηροχώρι:Ανάθεση σε δικηγόρο για αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ για το Φωτοβολταικό πάρκο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 26 ης /2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της προσβολής των πράξεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των φωτοβολταϊκών πάρκων στα «Μπαλλαίικα» Ξηροχωρίου, σε εξωτερικό δικηγόρο.

Στα Κουφάλια σήμερα Δευτέρα 30/10/20233 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκηδόνος

Για το 5ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης με τίτλο “ Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της προσβολής των πράξεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των φωτοβολταϊκών πάρκων στα «Μπαλλαίικα» Ξηροχωρίου, σε εξωτερικό δικηγόρο” ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να ανατεθεί στον κ ο Βασίλειο Π. Τσιγαρίδα (ΑΜΔΣΘ 10885), δικηγόρο Θεσσαλονίκης,   η άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων κατά των προπαρατεθεισών αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκεκριμένα:

  • 1.Η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 327466/29-12-2021 ΑΕΠΟ,
    2.Η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 61122/28-4-2021 ΑΕΠΟ, και
    3.Η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 134078/04-10-2023 απόφασης του Γραμματέα της ΑΔΜΘ.