Δ.Χαλκηδόνος:Απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος, που διενεργείται με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
5. Την αναγκαιότητα συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το έτος 2021
6. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος 21REQ008123177 2021-02-10 -αρ.μελέτης 12/2021)
7. Την αριθμ. 177/12.02.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, με την οποία ψηφίσθηκε πίστωση ποσού 11.966,00 € για την συντήρηση κι επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε βάρος του Κ.Α 10.6265.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2021
8. Την από 05/03/2021 προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ποσού 11.966,00, που υποβλήθηκε κατόπιν της αρ.πρωτ.2731/26-02-2021 πρόσκλησης της υπηρεσίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος, εκτιμώμενης αξίας 11.966,00 ευρώ, με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
Γ. Αναθέτουμε την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου Χαλκηδόνος, στην προμηθεύτρια εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Αγίου Δημητρίου 194, Τ.Κ.:54638, Πόλη: Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310213613, έναντι του ποσού των 11.966,00 ευρώ.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.01 (ΑΥΔ 177/12-02-2021).
Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων.
ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *