Δ.Χαλκηδόνος:Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Τετάρτη 17/3/2021 και ώρα 10:00 π.μ. , με τα παρακάτω

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Πρακτικού Σταδίου 1 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την υπηρεσία : «Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Χαλκηδόνος», Εκτιμώμενης αξίας 75.000,00 € με ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 105158).

2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωσης της σύμβασης για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δ.Α.Κ. Γέφυρας», συνολικού προϋπολογισμού 570.564,52 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (αρ. μελέτης: 27/2020, α/α διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 92352).

3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ.αριθ.17 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 9.257τμ. της Κοινότητας ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
4. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.1527 ακινήτου στην Κοινότητα Αγχιάλου.
5. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης Δηµοτικού Ακινήτου – Κτίσµατος 29,48 τ.µ, εντός του δηµοτικού Αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Αγχιάλου.
6. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.1797 τμήματος -3, έκτασης 3.366τμ. Δημοτικού Ακινήτου στην ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.
7. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 973,00 τμ., για το υπ.αριθ.1.114 δημοτικό αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης, 7,133τ.μ, που βρίσκεται στην Κοινότητα ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
8. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ΄αριθ.507 αγροτεμαχίου έκτασης 1.500 τ.μ. της Κοινότητας Χαλκηδόνας.
9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.944 Δημοτικού αγροτεμαχίου, έκτασης 5.375 τ.μ. Σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ξηροχωρίου και κατακύρωση αποτελέσματος.
10. Διαγραφές οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους.
11. Έγκριση πρακτικού 1ου και 2ου Σταδίου του διαγωνισμού προμήθειας αναρροφητικών σαρώθρων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος, εκτιμώμενης αξίας 209.999,39 ευρώ με ΦΠΑ.
12. Έγκριση Πρακτικού Σταδίου 1 “ Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ »,Εκτιμώμενης αξίας 64.118,65€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Αρ. μελ. 107/2020 (κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 71320000-7).
13. Κατάρτιση σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ.έτους 2021(4η)
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου και ορισμός αμοιβής
15. Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δήμο Χαλκηδόνος ετών 2022-2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *