Διαγωνισμός για το έργο:«Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων»

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό (με έγγραφη διαδικασία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 42.000,00 Ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 06/11/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ..

02.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ

01.ΔΙΑΥΓΕΙΑ +ΚΗΜΔΗΣ +ΠΕΡΙΛΗΨΗ

9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΚΗΜΔΗΣ)_signed

8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ_signed

7.ΕΣΥ_signed

6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ_signed

03.ΤΕΥΔ_signed

03.ΤΕΥΔ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *