Δήμος Χαλκηδόνος:Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και τα ειδικότερα αντικείμενα απασχόλησης:

Ο Ειδικός Σύμβουλος θα υπόκεινται ιεραρχικά στον Δήμαρχο και τα καθήκοντα που θα ασκεί θα είναι επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιαδήποτε μορφής. Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, δηλαδή:

1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 Ν. 3584/2007).

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 Ν. 3584/2007).

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 Ν. 3584/2007).

4. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007).

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/2007). Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

5. Φωτοαντίγραφο επίσημα επικυρωμένο πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας.

6. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).

7. Βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός έξι (6) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τύπο, να υποβάλλουν την αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου μας (Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαφάνειας, υπόψη κ. Σταυρούλας Δελιάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2391330152) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η πλήρωση της θέσης, θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 του άρθ. 163 του Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τα καθήκοντά του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν 3584/2007. Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί:

α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας,

β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και

γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *