Δήμος Χαλκηδόνος:Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 Ο.Ε.

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας skype, την Μεγάλη Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 11:30 π.μ. , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2021, που εμπίπτουν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν4782/2021-ΦΕΚ 36Α/09-03-2021), (δημόσιες συμβάσεις έργων, στις οποίες ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων).

2. Λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής, κατά της με αριθμό 143248/28-12-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά την υπόθεση ΕΚΜΕ Α.Ε v. Δήμος Χαλκηδόνας.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με: Α)Αποδοχή της εγκριθείσας χρηματοδότησης από το Π.Α.Α.2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (ΣΑ 082/1), συνολικού ποσού 500.000,00 €. με για την πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011029045 και τίτλο: «Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» Β)Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016).

Γ)Έγκριση των συμβατικών τευχών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ.αρ.507 Δημοτικού Αγροτεμαχίου έκτασης 1.500τ.μ., στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού κτηρίου 29,48τ.μ., εντός του Δημοτικού Πάρκου – Αναψυκτηρίου στην Κοινότητα ΑΓΧΙΑΛΟΥ.

6. Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου .

7. Έγκριση Πρακτικού 2 (για το στάδιο ανοίγματος Οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την υπηρεσία : «Δημιουργία διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δ.Χαλκηδόνος», Εκτιμώμενης αξίας 75.000,00 € με ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 105158).

8. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Δ.Κ. Αδένδρου», συνολικού προϋπολογισμού 8.585.708,16 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Αρ.Μελ.143/2020.( α/α διαγωνισμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 90335).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ¨ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ¨ (αρ.μελ. 83/2016).

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας αναρροφητικών σαρώθρων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

11. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 2ης Παράτασης Εργασιών για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ».

12. Λήψη απόφασης για την σύσταση και συγκρότηση επιτροπών για τον Διαγωνισμό προμήθειας i) τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου, για τα έτη 2021-2022 εκτιμώμενης αξίας 157.464,33 € με Φ.Π.Α.

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας i) τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π «Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» και του Δήμου Χαλκηδόνος και iii) κερασμάτων για εκδηλώσεις του Δήμου, προϋπολογισμού 157.464,33 € με ΦΠΑ για δύο έτη, και διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης.

14. Λήψη απόφασης για την σύσταση και συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων

15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 51.069,21 € με ΦΠΑ, και διενέργειας της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό και καθορισμός όρων διακήρυξης.

16. Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2021 σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χαλκηδόνος».

17. Καθορισμός τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2021.

18. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 1797-3 Δηµοτικού Ακινήτου, έκτασης 3.366τμ. στην Κοινότητα Αγχιάλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *