Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες στα κοιμητήρια του Δ. Χαλκηδόνος

«Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες στα κοιμητήρια του Δ. Χαλκηδόνος»
(αρ.μελ. 116/2018)»

 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1α. Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου

 Επισκευή υφιστάμενου στεγάστρου
 Κατασκευή φρεατίου

1β. Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας
 Στεγάνωση της στέγης κτηρίου WC
 Ανακατασκευή περίφραξης
 Οστεοφυλάκιο με ντέξιον
 Αντικατάσταση υαλοπινάκων

1γ. Δημοτική Κοινότητα Ν. Μεσημβρίας
 Στεγάνωση της στέγης κτηρίου οστεοφυλακίου
1δ. Δημοτική Κοινότητα Αγχιάλου
 Τυποποιημένη περίφραξη ύψους 1,46 μ.

1ε. Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκου
 Υπαίθριο οστεοφυλάκιο διπλής όψης μήκους 15μ.

1στ. Δημοτική Κοινότητα Ξηροχωρίου
 Τοποθέτηση συρματοπλέγματος σε υφιστάμενο τοίχο περίφραξης από τσιμεντόλιθους.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
2α. Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων
 Υπαίθριο οστεοφυλάκιο διπλής όψης μήκους 15μ.

2β. Δημοτική Κοινότητα Καστανά
 Διαμόρφωση τάφων και δρόμου πλάτους 3,00 μ. και μήκους 50,00 μ.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

3α Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνας
 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκου διαστάσεων 3,00 Χ 3,00 για 2 WC με προθάλαμο
 Κατασκευή βόθρου
 Συνδέσεις του οικίσκου αποχέτευσης και νερού
3β Δημοτική Κοινότητα Αδένδρου
 Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξη ύψους 1,46 μ.  Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
3γ Δημοτική Ενότητα Μ. Μοναστηρίου
 Διαμόρφωση τάφων
3δ Δημοτική Ενότητα Παρθενίου
 Καθαίρεση υφιστάμενου κατεστραμμένου τοίχου περίφραξης από τσιμεντόλιθους και
ανακατασκευή αυτού
 Τοποθέτηση συρματοπλέγματος σε υφιστάμενο τοίχο περίφραξης από τσιμεντόλιθους
3ε. Δημοτική Κοινότητα Λουδίας
 Διαμόρφωση δρόμου πλάτους 4,00 μ. και μήκους 53,00 μ.

3στ. Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας
 Τοποθέτηση ξύλινου στεγάστρου σε ήδη διαμορφωμένη βάση από σκυρόδεμα
3ζ. Δημοτική Κοινότητα Βαλτοχωρίου
 Τοποθέτηση συρματοπλέγματος σε ήδη υφιστάμενο τοίχο περίφραξης από τσιμεντόλιθους
 Κατασκευή δίφυλλης πόρτας περίφραξης μήκους 5,50 μ.

Το έργο προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου με το ποσό των
72.000,00 € στον Κ.Α. :45.7326.001 Για την κατασκευή του έργου δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης με
διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας . Καλείται λοιπόν το Δ.Σ. να αποφασίσει :

Α) για την έγκριση της με αρ. 116/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες στα κοιμητήρια του Δ. Χαλκηδόνος» προϋπολογισμού 72.000,00€ (με απρόβλεπτα, Φ.Π.Α., Γ.Ε. και Ο.Ε.) σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Την από 8580/01-08-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την υπ’αριθμ. 116/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες στα κοιμητήρια του Δ. Χαλκηδόνος» προϋπολογισμού 72.000,00 € (με απρόβλεπτα, Φ.Π.Α., Γ.Ε. και Ο.Ε.) . Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 190/2018.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *