Παράταση εργασιών της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ήµαρχος Χαλκηδόνος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως αυτός ισχύει.

2. Την υπ. αρ. 56/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος
(ΑΔΑΜ: 17REQ001587844 2017-06-26).

3. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 02.30.7333.512.

4. Την με αριθμό 258/21-07-2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 70Μ8ΩΗ2-15Ω), που αφορά στην ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας στον Ανάδοχο.

5. Το με αριθμό 11911/27-07-2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV001766139 2017-07-27) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του κ. ΣΑΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ.

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5166/10-05-2018 αίτηση του κ. ΣΑΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ με την οποία αιτείται παράταση της σύμβασης κατά (5) μήνες λόγω καθυστέρησης της προμήθειας του ασφαλτικού μίγματος.

7. Την υπ.αρ. 5166/05-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 217, παράγραφος 2 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες (χωρίς τροποποίηση οικονομικού και τεχνικού αντικειμένου) προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *