Τοπικό Κουφαλίων:Η πρόταση για τη μετακίνηση της λαϊκής

Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση που αφορά την προσωρινή αλλαγή θέσης της λαϊκής αγοράς Κουφαλίων, σας ενημερώνουμε ότι το τοπικό συμβούλιο Κουφαλίων έχει εγκαίρως γνωμοδοτήσει  με ομόφωνη απόφαση στις 16 Οκτωβρίου 2020, ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.

Προς ενημέρωση σας επισυνάπτουμε το απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης, όπου αναλύεται το σκεπτικό της απόφασης.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Κουφαλίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2020 έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Περίληψη:« Αλλαγή θέσης της λαϊκής αγοράς »

Στα Κουφάλια και στο κατάστημα του Δήμου Χαλκηδόνος, επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 36, σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Κουφαλίων, κατόπιν της πρόσκλησης που επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 88 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σε σύνολο πέντε μελών, βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                    ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γκαλιπίδου Χρυσή                     κ α ν έ ν α ς
2. Βαρελά Πανδώρα
3. Γκορίδης Χαράλαμπος
4. Μισσιούδης Ιωάννης
5. Παυλίδης Ματθαίος
6. Αριστοτέλης Αλωπούδης
7. Βλαϊκούδης Σιδέρης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Γεωργιάδης Παύλος, ορισμένος υπάλληλος του Δήμου Χαλκηδόνος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος συντάχθηκε η υπ’αριθμόν 124/2019 μελέτη με τίτλο “Έργα λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων” βάσει της οποίας προτείνεται η διαμόρφωση και ανακατασκευή τμήματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στη Δ.Κ Κουφαλίων, από τη οδό Aγίου Γεωργίου μέχρι την οδό Στρατ. Πλαστήρα στα πλαίσια κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον, προς βελτίωση τόσο της συνεχούς ασφαλούς και ανεμπόδιστης κυκλοφορίας κάθε κατηγορίας χρηστών όσο και της οδικής ασφάλειας.

Λόγω λοιπόν της επικείμενης έγκρισης του έργου ανέκυψε η διερεύνηση του θέματος της λαϊκής αγοράς Κουφαλίων που πραγματοποιείται κάθε Τρίτη επί της οδού Εθνικής Αντίστασης (από την οδό Αγ. Γεωργίου έως την οδό Καλλιθέας).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει δύο (2) εναλλακτικές θέσεις για τη μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς Κουφαλίων από την έναρξη εργασιών του εν λόγω έργου, κάθε εβδομάδα και κάθε Τρίτη και αυτές είναι οι παρακάτω:

Α) Επί της οδού Παπαφλέσσα

και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Μακεδονίας έως την ανώνυμη οδό περιμετρικά της “ΜΕΒΓΑΛ”. Έχει συνολικό πλάτος 15μ. (μαζί με τα πεζοδρόμια) και λειτουργικό πλάτος οδοστρώματος 11,00μ. Πρόκειται για οδό με μεγαλύτερο λειτουργικό πλάτος από το αντίστοιχο της οδού Εθν. Αντίστασης (11,00 μ. έναντι των 10,00 μ. της Εθν. Αντίστασης). Επίσης γειτνιάζει με το χώρο στάθμευσης δυτικά του Δημοτικού σταδίου Κουφαλίων ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει υποβοηθητικά (ως υποστηρικτικός χώρος στάθμευση, φορτοεκφόρτωσης των πωλητών, τοποθέτηση χημικών τουαλετών κ.α.)

Β) Επί της οδού Μ. Μπότσαρη
και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Αγ. Γεωργίου έως την οδό Ακροπόλεως. Έχει συνολικό πλάτος 14μ. (μαζί με τα πεζοδρόμια) και λειτουργικό πλάτος οδοστρώματος 10,00μ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω ως νέα θέση μετακίνησης της λαϊκής αγοράς Κουφαλίων επί της οδού Μ. Μπότσαρη και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Αγίου Γεωργίου έως την οδό Ακροπόλεως, για τους παρακάτω λόγουςː

1. Διαθέτει τα απαραίτητα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ένταξη, διευθέτηση και λειτουργία της υπαίθριας αγοράς. Το πλάτος της είναι μεγαλύτερο από 7μ.
2. Δεν παρεμποδίζει την πρόσβαση και λειτουργία σχολείου, καταστημάτων, κέντρου υγείας, αστικού λεωφορείου, εκκλησίας, ούτε δυσχεραίνει τον εφοδιασμό κάθε είδους καταστήματος. Κύρια χρήση στον προτεινόμενο δρόμο αποτελεί η κατοικία.
3. Δεν εκτρέπεται καμία γραμμή αστικής δημόσιας συγκοινωνίας
4. Εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό καθώς εντάσσεται εντός του σχεδίου πόλης του οικισμού Κουφαλίων.
5. Είναι παράλληλη με την οδό Εθνικής Αντίστασης και με ικανό πλάτος γεγονός που ευνοεί την παράλληλη μετάθεση των θέσεων πωλητών χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές ως προς την τρέχουσα κατανομή αυτών.
6. Η μεταφορά προτείνεται να γίνει σε κεντρικούς επίσης δρόμους χωρίς να “χάνεται” ο δημόσιος χαρακτήρας της και μάλιστα με μεγαλύτερο ή ίσο πλάτος οδοστρώματος (11 μ. και 10μ.), και μικρό πλάτος πεζοδρομίου (περί τα 2,00 μ.) γεγονός που αποτρέπει την προσωρινή στάθμευση των εμπορικών οχημάτων και ρυμουλκών πάνω στα πεζοδρόμια ώστε αυτά να μην καταπονούνται και να καταστρέφονται.
7. Ο νέος προτεινόμενος χώρος [ο οποίος είναι ίσου μήκους σε μέτρα με το αντίστοιχο τμήμα της οδού Εθν. Αντίστασης (περίπου 900μ. μήκος), όπου λειτουργεί σήμερα η λαϊκή] επαρκεί και είναι ικανός να διατηρήσει όλες τις θέσεις των πωλητών. Η μεταφορά της λαϊκής σ’ αυτόν, λύνει γενικότερα προβλήματα διευθέτησης, κυκλοφοριακής οργάνωσης και προληπτικής διατήρησης της ποιότητας και διαφύλαξης της δημοτικής περιουσίας.
8. Στοχεύει στην καλή λειτουργία της λαϊκής και στο κοινό όφελος όλων των δημοτών που έχει να κάνει κυρίως με ζητήματα καθημερινότητας, με σκοπό την πιο εύρυθμη διεξαγωγή της και την καλύτερη “συμβίωση” του χώρου με τη δραστηριότητα.

Παρόμοια χαρακτηριστικά διαθέτει με βάση την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και η οδός Παπαφλέσσα, ωστόσο προκρίθηκε η λύση της οδού Μ. Μπότσαρη για τους παρακάτω επιπλέον λόγουςː

1. Η οδός Μ. Μπότσαρη είναι πλησιέστερη στην υφιστάμενη θέση της λαϊκής αγοράς και ως εκ τούτου διατηρεί την θέση της κοντά στο κέντρο των Κουφαλίων. Έτσι εξασφαλίζεται η ευκολότερη πρόσβαση όλων των πολιτών.
2. Η οδός Παπαφλέσσα έχει χαρακτήρα περιφερειακού δρόμου και η επιλογή της θα δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Το Τοπικό Συμβούλιο Κουφαλίων, μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπ’ όψη την εισήγηση της Προέδρου και την υπ’αριθμόν 12419/15-09-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς των Κουφαλίων και ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ νέα θέση μετακίνησης της λαϊκής αγοράς επί της οδού Μ. Μπότσαρη και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Αγίου Γεωργίου έως την οδό Ακροπόλεως, για τους παρακάτω λόγουςː

1. Διαθέτει τα απαραίτητα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ένταξη, διευθέτηση και λειτουργία της υπαίθριας αγοράς. Το πλάτος της είναι μεγαλύτερο από 7μ.
2. Δεν παρεμποδίζει την πρόσβαση και λειτουργία σχολείου, καταστημάτων, κέντρου υγείας, αστικού λεωφορείου, εκκλησίας, ούτε δυσχεραίνει τον εφοδιασμό κάθε είδους καταστήματος. Κύρια χρήση στον προτεινόμενο δρόμο αποτελεί η κατοικία.
3. Δεν εκτρέπεται καμία γραμμή αστικής δημόσιας συγκοινωνίας
4. Εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό καθώς εντάσσεται εντός του σχεδίου πόλης του οικισμού Κουφαλίων.
5. Είναι παράλληλη με την οδό Εθνικής Αντίστασης και με ικανό πλάτος γεγονός που ευνοεί την παράλληλη μετάθεση των θέσεων πωλητών χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές ως προς την τρέχουσα κατανομή αυτών.
6. Η μεταφορά προτείνεται να γίνει σε κεντρικούς επίσης δρόμους χωρίς να “χάνεται” ο δημόσιος χαρακτήρας της και μάλιστα με μεγαλύτερο ή ίσο πλάτος οδοστρώματος (11 μ. και 10μ.), και μικρό πλάτος πεζοδρομίου (περί τα 2,00 μ.) γεγονός που αποτρέπει την προσωρινή στάθμευση των εμπορικών οχημάτων και ρυμουλκών πάνω στα πεζοδρόμια ώστε αυτά να μην καταπονούνται και να καταστρέφονται.
7. Ο νέος προτεινόμενος χώρος [ο οποίος είναι ίσου μήκους σε μέτρα με το αντίστοιχο τμήμα της οδού Εθν. Αντίστασης (περίπου 900μ. μήκος), όπου λειτουργεί σήμερα η λαϊκή] επαρκεί και είναι ικανός να διατηρήσει όλες τις θέσεις των πωλητών. Η μεταφορά της λαϊκής σ’ αυτόν, λύνει γενικότερα προβλήματα διευθέτησης, κυκλοφοριακής οργάνωσης και προληπτικής διατήρησης της ποιότητας και διαφύλαξης της δημοτικής περιουσίας.
8. Στοχεύει στην καλή λειτουργία της λαϊκής και στο κοινό όφελος όλων των δημοτών που έχει να κάνει κυρίως με ζητήματα καθημερινότητας, με σκοπό την πιο εύρυθμη διεξαγωγή της και την καλύτερη “συμβίωση” του χώρου με τη δραστηριότητα.

Παρόμοια χαρακτηριστικά διαθέτει με βάση την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και η οδός Παπαφλέσσα, ωστόσο προκρίθηκε η λύση της οδού Μ. Μπότσαρη για τους παρακάτω επιπλέον λόγουςː

1. Η οδός Μ. Μπότσαρη είναι πλησιέστερη στην υφιστάμενη θέση της λαϊκής αγοράς και ως εκ τούτου διατηρεί την θέση της κοντά στο κέντρο των Κουφαλίων. Έτσι εξασφαλίζεται η ευκολότερη πρόσβαση όλων των πολιτών.
2. Η οδός Παπαφλέσσα έχει χαρακτήρα περιφερειακού δρόμου και η επιλογή της θα δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *